Aktuality ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2 OK/SKD/2018

SKD Martin zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja
č. 2 OK/SKD/2018

v správe: Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 036 80 Martin

Slovenské komorné divadlo ( ďalej len „vyhlasovateľ" ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v platnom znení zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Predmetom nájmu je:

- časť nebytových priestorov o výmere 30 m2 (súčasť Divadelného štúdia, III. nadzemné podlažie, miestnosť č. 307), ktoré sa v nachádzajú v stavbe s. č.651, postavenej na pozemku p. č. KN-C 685/6, v k. ú. Martin, zapísanej na LV č. 1115.

Podmienky nájmu:

1. Účel nájmu: kancelársky priestor. Je to z dôvodu blízkosti zvukovej a svetelnej divadelnej réžie, čo si vyžaduje tiché prostredie. Prenajímateľ stanovuje podmienku - právo prenajímateľa určiť nájomcovi časovú výluku užívania predmetu nájmu nájomcovi tak, aby nebol narušený pravidelný chod prevádzky divadla.

2. Najnižšia ponuková cena (nájomné) za predmet priameho nájmu - je určená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z., a to najmenej v takej výške nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.
Najnižšie nájomné je vo výške: 80 € + DPH za 1m2/rok + úhrady za služby spojené s nájmom (energie).

3. Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú najskôr od 01.05.2018 na 3 roky. Pred uplynutím doby nájmu je možnosť rokovania s prenajímateľom o predĺžení doby nájmu najviac na 5 rokov celkovej doby nájmu v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov.

4. Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá cena za predmet nájmu.

5. Lehota na doručenie ponúk záujemcov je do 03.04.2018 do 14:00 hod. Ponuku žiadame predložiť v podateľni Slovenského komorného divadla alebo doručiť poštou na adresu: Slovenské komorné divadlo, Divadelná 1, 036 80 Martin, aby bola zaevidovaná v podateľni vyhlasovateľa do 03.04.2018 do 14:00 hod.

6. Ponuka záujemcu podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, prípadne obchodný názov fyz. osoby podnikateľa, sídlo a IČO a u právnickej osoby obchodný názov, sídlo a IČO, zastúpenie, ponúknutú cenu, účel využitia predmetu nájmu.

7. Ponuka musí byť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 2/OK/SKD/2018, NEOTVÁRAŤ".

8. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 26.03.2018 v čase od 09:00 hod. do 10:00 hod. (Iný termín možné dohodnúť telefonicky s Ing. Petrom Vangľom, č.t.: 0905 305 633.)

9. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

10. Každý záujemca je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Ing. Peter Vangeľ, správca budov, mail. adresa: vangel@divadlomartin.sk, č. tel.: 043/4224098, č. mobilu: 0905 305 633.
Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (najmä označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, úhradu za poskytované služby spojené s nájmom, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).

12. Komisiu na vyhodnotenie ponúk zriaďuje Žilinský samosprávny kraj (najmenej trojčlennú) tak, že najmenej jeden člen je zástupcom Slovenského komorného divadla. S víťazom predloženej ponuky správca majetku so súhlasom predsedu Žilinského samosprávneho kraja môže uzatvoriť nájomnú zmluvu. Všetci záujemcovia, ktorí predložili svoje ponuky, budú o výsledku vyhodnotenia písomne informovaní.

V Martine, 19.2.2018doc. Mgr. art. František Výrostko, v. r.
riaditeľ

Súhlas zriaďovateľa:

V súlade s čl. 21 ods. 1.3. a čl. 22 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK predsedníčka ŽSK súhlasí so zverejnením vyššie uvedeného zámeru.

V Žiline, 21.2.2018

 

 


Ing. Erika Jurinová, v. r.
predsedníčka

 

 

 

 


09.05.2019 – 13:05

Podpora projektov z participatívneho rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.

Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane? Získaj peniaze na svoj projekt z rozpočtu ŽSK. Dokopy rozdelíme až 140 000 €!

Viac...
03.05.2019 – 08:05

Vajanského Martin 2019

Turčianske kultúrne stredisko v Martine organizuje v dňoch 2., 3. a 6. mája 2019 krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy pre jednotlivcov a kolektívy.

Viac...
25.04.2019 – 11:04

ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2 OK/SKD/2019

Viac...
09.04.2019 – 16:04

Opustil nás náš drahý kolega Ivan Folkman.

Rozlúčka s Ivanom Folkmanom v piatok 12.4. o 13:00 v Národnom dome.

Viac...
03.04.2019 – 08:04

TURČIANSKE JAVISKO 2019 (4. - 6. apríla 2019)

Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých.

Viac...
26.02.2019 – 11:02

ĎAKUJEME ZA VAŠE 2 %

Prispejte 2 % a pomôžete pri tvorbe nových inscenácií SKD Martin.

Viac...
06.02.2019 – 18:02

PROGRAM SKD MARTIN - MAREC 2019

Vstupenky na marcové predstavenia si môžete už teraz rezervovať aj zakúpiť on-line.

Viac...
29.01.2019 – 12:01

POZOR! Zrušené predstavenia

V utorok 29.1. a v stredu 30.1. o 18:30 sú predstavenia Komedia česká o bohatci a Lazarovi pre chorobu ZRUŠENÉ.

Viac...
09.01.2019 – 10:01

POZOR! Zmena predstavení

V stredu 9.1 o 18:30 hráme namiesto Kráľ Lear (príbeh sveta) predstavenie Žobrácka opera, vo štvrtok 10.1. namiesto Portrétu Doriana G. predstavenie Vojna nemá ženskú tvár.

Viac...
04.01.2019 – 13:01

PROGRAM SKD MARTIN - FEBRUÁR 2019

Vstupenky na februárové predstavenia si môžete už teraz rezervovať aj zakúpiť on-line.

Viac...